Bokrecension: Förändrings­principen

På Another View vill vi alltid lära oss mer, inte minst om förändringskommunikation. Därför har vi läst Förändringsprincipen av Bobo af Ekenstam och Pär Lager. Boken, som kom ut i april, beskriver vikten av att ha en organisation som klarar av att genomföra förändring ur ett omvärldsanalytiskt perspektiv.

av | 17 sep 2019

Boken tar avstamp i utmaningen att förändring faktiskt är svårt och att organisationer inte i tillräckligt stor utsträckning arbetar med förändring. Problemet är, enligt författarna, bristande omvärldsanalys. I många företag arbetar man i fel ordning, med fel perspektiv, utdaterade modeller och ett alltför begränsat fokus. Det leder till få beslut, vilket i sin tur leder till få åtgärder och bristande utvecklingsarbete.

Lager och Ekenstam föreslår som lösning på problemet att skapa en organisation som präglas av förändringsdriven omvärldsanalys. Analysen utgår från förändringsprincipen; idén att det saknas förutsättning för effektivt förändringsarbete om företaget inte har tillräcklig kunskap och insikt (om sin omvärld) eller en sense of urgency. Principen går ut på att företag ska förändra verksamheten ”i harmoni med omvärldens förändring”. I takt med att omvärlden förändras allt snabbare blir det här allt viktigare.

Hur når man då dit? Svaret är en förändrad företagskultur. Författarna vill att företagen börjar se på förändring som en löpande process, snarare än ett projekt. En process där företaget löpande söker lära sig mer om sin omvärld. Företagen bör ha en kultur där små förändringar genomförs löpande för att på så sätt slippa genomföra färre större, enligt principen små förändringar är mindre riskfyllda och därför lättare att genomföra än stora.

I boken definieras kultur som ”processtänkandet när det gjorts till vana för alla medarbetare” och där ansvar ligger hos alla medarbetare att arbeta med förändring och omvärldsanalys löpande. Det är enligt författarna förändring och omvärldsanalys i kombination som ligger till grund för den förändringsdrivna kulturen.

Boken ger ingen one size fits all-lösning, men presenterar ett antal modeller för att underlätta kulturarbetet och som ska fungera som riktlinjer. Nyttiga verktyg varvas med insikter om vikten av förändring och omvärldsanalys. Förändringsprincipen är intressant läsning för företag som ska se över sitt omvärldsanalysarbete, men också för den som behöver bra argument för vikten av ett löpande förändringsarbete.

Relaterat innehåll

Inget relaterat innehåll

Hör av dig!

6 + 2 =

Fyll i summan av siffrorna ovan för att visa att du är en människa.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57