Kommunikation som motor i all förändring

Många av våra kunder har komplexa behov, både internt och externt. Därför erbjuder vi också många olika tjänster. För oss hänger allt samman och vi är övertygade om att kommunikation är avgörande för framgång. Vi hjälper helt enkelt våra kunder med det de behöver för att nå sina mål. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Idé och strategi

Strategisk kommunikationsrådgivning

Att fatta rätt beslut är enklare om man har en samtalspart man litar på. Vi fungerar som rådgivare och bollplank, löpande eller vid särskilda tillfällen.

Planer och strategier

Att tidigt hitta tydliga svar på frågorna varför, vad, hur och vem sparar mycket arbete. Strategiskt arbete med kommunikation ger också bättre avkastning på investerade resurser. Ett starkt varumärke kräver att all kommunikation strävar mot samma mål. Det uppnås lättare med planer och strategier.

Förbättrad internkommunikation

Det spelar ingen roll hur gott syfte en ledningsgrupp har om inte medarbetarna vet och förstår vart ledningen och företaget är på väg. En bra början kan vara att kartlägga kommunikationsvägarna inom organisationen, såväl formella som informella. Eventuella brister åtgärdas med nya eller förbättrade kommunikationskanaler.

Medarbetarkommunikation

Medarbetare som är informerade och delaktiga i företagets eller organisationens utveckling bidrar till att nå företagets eller organisationens mål. Vi hjälper våra kunder att anpassa kommunikationen så att så många som möjligt kan vara delaktiga. Det kan handla om allt ifrån strukturerade dialoger som engagerar 20 000 medarbetare, till mindre workshops. Tillsammans med kunden tar vi fram målgruppsanpassat budskap, material, val av kanaler, genomförande och stöd till de personer som internt ska driva kommunikationen.

Politisk analys och rådgivning

Nästan alla verksamheter påverkas av politiska beslut. Vi hjälper till att kartlägga kunders arena, vilka som fattar de viktiga besluten, vilka argument som bör användas och hur de bäst kommuniceras.

Kriskommunikation

Vi hjälper företag och organisationer att vara väl förberedda inför en eventuell kris genom lättbegripliga planer och en tränad krisgrupp. Vi fungerar även som strategiskt och operativt stöd under och efter en kris.

Processledning och utbildning

Processledning och förändringskommunikation

Förändringar är för många organisationer ett normaltillstånd. Vi hjälper ledningsgrupper och enskilda ledare att göra processer tydliga och konkreta med strategier och aktiviteter för att uppnå ställda mål.

Utbildning i kommunikativt ledarskap

Kommunikation är en stor del i att vara en framgångsrik ledare. De som kan förklara mål och riktning skapar förtroende och engagemang bland både medarbetare och kunder. Vi anpassar utbildningarna, som innehåller både teori och praktik, till kundens förutsättning. För det mesta ingår ledarskap, budskapsformulering, förändringskommunikation, retorik och framträdandeteknik samt praktiska metoder – dialog, effektiva möten, att skriva, storytelling etc.

Storytelling

De flesta av oss gillar att berätta och vi lyssnar också när andra berättar. Därför är berättelser också effektivt att använda i sin kommunikation. Storytellingövningar är roligt att genomföra, men de skapar också gemenskap och stolthet kring verksamheten. Övningarna är flexibla och kan användas vid enskilda tillfällen, som t ex i samband med en kick-off, men passar också långsiktigt i samband med värderingsarbete.

Budskapsträning

Budskapsträning används ofta inför mediekontakter, men är användbar i alla sammanhang där man pratar om företaget – med kunder, medarbetare eller andra intressenter. Träningen hjälper deltagarna att formulera och använda budskap på ett naturligt sätt. Att få fram det de verkligen vill berätta oavsett kanal.

Workshopledning

Med kreativa metoder leder vi arbetet och ser till att t ex planeringsdagar och workshops blir tydliga och strukturerade. Vi hjälper även ledningsgrupper och deltagare på kick-offer då verksamheten ska planeras och olika viljor jämkas samman.

Produktion

Textproduktion

Att berätta om produkter och tjänster eller formulera företagspresentationen på ett kärnfullt sätt är avgörande för att nå framgång. Vi hjälper till med redaktörskap, presentationsmaterial, webbtexter och andra texter.

Pressmaterial

Om budskapet ska nå fram måste pressmaterialet vara relevant för mottagaren. Vi tar fram material, medielistor och ger råd inför mediekontakter.

Tillfällig förstärkning av kommunikationsavdelningar

I samband med arbetstoppar, plötsliga sjukskrivningar eller andra bemanningsproblem kan vi gå in som förstärkning på hel- eller deltid. Vi sätter oss snabbt in i verksamheten och är vana att arbetsleda andra.

Hör av dig!

8 + 12 =

Fyll i summan av siffrorna ovan för att visa att du är en människa.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57